امید مشکسار/ هنرمند/ نقاش معاصر ایران/ نقاشی معاصر ایران

پنجره‌ی ما: امید مشکسار

امید مشکسار نمونه‌ی هنرمندی است که آثار او تجربه‌ی زیسته‌اش سمت و سو دارد. او در پی آن است که با همه‌ی توان‌اش بازندگی رویارو شود و در تمامی آنچه که آدمهای روزگارش سالها است با آن خو کرده‌اند و آن را به عنوان روال طبیعی پذیرفته‌اند بازنگری کند از اینرو نقاشیها و طراحیهای امید مشکسار همچون آینه‌هایی است که وجوه غیرطبیعی دنیای امروز را بازتاب می‌دهند وجود جنگ خشونت فقر تنهایی هراس‌آور انسان و از همه فراتر هنر بی‌تفاوت مشکسار را آزار می‌دهد و بخشی از این حساسیتها را مدیون تکوین خود آموخته و خودانگیخته‌ی هنرش و دوری او از محیطهای عادت زده و افکار مدگرای هنری است.

او به لطف انزوای کارگاهش در شیراز توانسته تا نگاه بکر خود را به زندگی محفوظ بدارد و این روندی است که پس از مهاجرتش به هلند نیز تداوم داشته هنر او نگاهی است واقع‌گرا از حاشیه‌ی زمانه بر متن زندگی آدمهای امروز.

 

جهت مطالعه‌ی مقالاتِ این فصل، به بخش «مقالات مرتبط در فصلنامه»، در انتهای این صفحه مراجعه کنید.

سبد خرید ۰ محصول