دسـتِ مردی بـر پس‌زمینـه‌ی بـدنِ پالتوپوشش از آستین بیرون زده است. به نظر می‌آید در مشتش چیزی را از روبه‌روی خویش پنهان می‌کند. هم‌زمان آن چیز یا موجود کف دستش را چنگ گرفته، بی که هیچ اثری از واکنشی به این درد در هیچ کجای پیکره به چشم آید.

متاسفانه شما قادر به مشاهده محتوای درخواستی نیستید.

برای مشاهده مقالات فصلنامه‌ها و مستندهای حرفه: هنرمند، لطفاً در سایت عضو شده و سپس یکی از گزینه‌های اشتراک را خریداری نمایید.