ساندرو بوتیچلی botticelli virgin mar and child

تاریخ و تحلیل اثر هنری / مجید اخگر

معرفی مقاله:

نگارنده در این مقاله می‌کوشد در ادامه‌ی بحث خود در مقاله‌ی «یادداشت اثر هنری و تاریخ هنر» با کاویدن نسبت میان آثار هنری و زمینه‌های تاریخی و عینی خلق آن‌ها، به این پرسش‌ها پاسخ دهد. به گمان اخگر، هر یک از این دو شیوه‌ی مواجهه با آثار هنری، که می‌توان اولی را مبتنی بر انگاره‌ی فرمالیسم، و دومی را مبتنی برا انگاره‌ی بینامتنیت دانست، امکاناتی در اختیار ما قرار می‌دهد و در عین حال ما را دچار محدودیت‌هایی می‌کند. او می‌کوشد تا تقابل میان این دو انگاره را با ارجاع به نظریه‌پردازان برجسته‌ی هر نحله توضیح دهد. در عین حال او معتقد است برای فهم آثار هنری انتزاعی‌تر یا آثاری با مضامین نمادین که به ویژه در دوره‌ی معاصر بسیار پرتکرار هستند، بدون مجهز بودن به برخی اطلاعات زمینه‌ای نخواهیم توانست به معنای مورد نظر هنرمند راه پیدا کنیم.

سبد خرید ۰ محصول