مدخل حرفه هنرمند اثر هنری و تاریخ هنر

یادداشت؛ تاریخ و تحلیل اثر هنری / مجید اخگر

«در شمارۀ گذشته از دوگانگی میان خود تصویر و ویژگی‌های زیبایی‌شناختیِ آن، با زمینه‌ها، متن‌ها و بسترهایی سخن گفتیم که اثر به واسطه‌ی آن‌ها معنا می‌یابد و در متن تاریخچه‌ی زندگی فردی هنرمند، تاریخ هنر و نهایتاً تاریخ عمومی یک برهه‌ی زمانی و فرهنگ خاص جای می‌گیرد. اما با توجه به این دوگانگی‌ها، تصویر را باید چگونه تحلیل و تفسیر و درک کرد؟ با تکیه بر خودِ آن و آنچه به صورت نامشروط و بی‌واسطه در برابرمان حضور دارد، یا با عطف توجه به زمینه‌هایی که به اثر معنا می‌بخشند و آن را به مجموعه(ها)ی دیگری از نقاشی‌ها و گفتارها و پدیده‌های بشری مرتبط می‌سازند؟»

سبد خرید ۰ محصول