گفتاری درباره‌ی تأثیر فرهنگی ارامنه در تئاتر ایران، زمستان ۱۴۰۰