تصویر سینمایی/ ماهیت سینما/ دیدگاه کارکردگرایانه/ نظریه‌ی کارکردگرا/ تحلیل تصویر سینمایی/ تصویر عکاسی/ تصویر عکاسانه/ کلوزآپ/نمای نزدیک

پنجره‌ی بسته: تصویر سینمایی – تصویر عکاسی

تصویر سینمایی ما چه ویژگی‌هایی از عکس نقاشی و سایر انواع تصویر دیداری متمایز می‌شود پاسخ به این پرسش از یک سو با خود بحث‌های پیچیده‌ای درباره‌ی ماهیت سینما به عنوان هنری مستقل پیش می‌آورد از سوی دیگر چشم بیننده را برای تحلیل دقیق فیلم‌های خاص مهم تیز می‌کند پنجره‌ی بسته‌ی این شماره فتح باب بحثی است در این زمینه.

آنچه در این جستار می‌خوانیم:

نوری بر فراز هفت دریا / روبرت صافاریان
تجربه ی محرمیت و تهدید، به سوی یک نظریه‌ی روانشناختی در باب نمای نزدیک / پر پرسون / فتاح محمدی

سبد خرید ۰ محصول