تجربه‌ی زیسته/ تجربه/ رامین جهانبگلو/ منصور براهیمی/ هویت در هنر/هویت/اصالت و فردیت/ اصالت فردیت/

پنجره‌ی بسته: تجربه‌ی زیسته (۲)

چیزی را بیان می‌کنیم که تجربه نکرده‌ایم به گونه‌ای بیان می‌کنیم که تجربه نکرده‌ایم.

وام گرفتن روش بیان زبان چاره کار نیست.

وام گرفتن زبان بیان عدم هویت و نبود اصالت نیست.

خلا تجربه‌ی زیسته خلاء هویت است.

تجربه درونی خود زبان خود را می‌آفریند.

اگر به جای هویت و اصالت به دنبال معنای تجربه‌ی زیسته می‌گشتیم به نتیجه بهترین می‌رسیدیم.

 

آنچه در این جستار میخوانیم:

هویت آن چیزی است که به اجرا درمی‌آید / گفت‌وگو با منصور براهیمی
آن اثر، حقیقتش بیشتر است / گفت‌وگو با رامین جهانبگلو

سبد خرید ۰ محصول