مردی با دوربین

عکس و فیلم : سند و مستند / دادلی اندرو / مجتبی آل‌سیدان

 

 

معرفی مقاله:
متن حاضر ترجمة بخشی از فصل نخست کتاب دادلی اندرو است به نام آنچه سینماست!. این فصلِ کتاب «دوربینی که جهان را می‌کاود» نام دارد، که خود به چهار بخش تقسیم می‌شود. در بخش نخست، «آیا یک دوربین لازم است؟»، مؤلف به شکلی کلی به پرسش از نقش و ماهیت دوربین و تصویر می‌پردازد و در بخش دوم، «محورِ کایه»، به‌نوعی به پاسخ نویسندگان کایه‌دوسینما به این پرسش اشاره می‌کند. آنچه در پی می‌آید ترجمة کامل بخش سوم این فصل، «ردیابیِ ردِ بازن»، است که نگاهی‌ست به شرحِ بازن از ماهیتِ تصویر عکاسی و تصویر سینمایی. پانوشت‌های متن همه از مترجم است.

سبد خرید ۰ محصول