ویدئو: تابلوی «درس آناتومی دکتر تالپ» اثر رامبراند

The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp rembrandt dutch painters
رامبراند، «درس آناتومی دکتر تالپ»، ۱۶۲۳ (بخشی از اثر)

«درس آناتومی دکتر تالپ»، اثر رامبراند

این ویدئو با حمایت موسسه‌ی فرهنگی‌هنری ماه مهر، ترجمه و زیرنویس شده است. 

جزئیات اثر: