تاریخ هنر و فرهنگ ایران/ آریاسپ دادبه/ ویدئوی درسگفتار/ درسگفتار

دیداری: دیباچه‌ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران (۶) / آریاسپ دادبه

این سخنرانی تکمله‌ای است بر مقاله‌ی «تاریخ هنر و فرهنگ ایران (۶) تکوین اندیشه و فرهنگ ایرانشهری- زمینه‌های مکتب پارسی» که در شماره‌ی ۷۴ فصلنامه‌ی حرفه: هنرمند منتشر شده است. این درس‌گفتار دیباچه‌ای است بر هنر و فرهنگ ایران است. آریاسپ دادبه در «درس‌گفتارهای تاریخ هنر ایران» در پی برای فراهم آوردن مقدمات تاریخ‌نگاری فرهنگ و هنر ایران است. از منظری که به اعتقاد دادبه در نگارش هنر ایران مغفول افتاده است. این سلسله‌گفتارها با اشاراتی به نقد تاریخ‌ نگاری‌هایی که تاکنون درباره‌ی هنر ایران عرضه شده است آغاز می‌شود. در خلال گفتارهای بعدی مولف تلاش دارد از مجرای آگاهی امروزین نقطه‌ی دیدی به خوانندگان عرضه کند که از طریق آن مواجهه با جنبه‌های متکثر این فرهنگ برای ما به نحوی قابل توضیح، مرتبط با هم، و معنادار شود.

دادبه سیر آگاهی تاریخی که آغاز آن را در اولین گسست انسان با وضع طبیعی زیست او می‌داند. به سه دوره تقسیم می‌کند: «زایش اولیه» (دوره‌ی نوسنگی و به مدت تقریبی سه هزار سال). «دوره‌ی میانه» یا هزاره‌ی نزاع‌ها. و در نهایت دوره‌ی «نوزایش» که دوره‌ی اوج آن مقارن با تأسیس شاهنشاهی پارسی است. این نوشتار عمدتاً بر دوران میانه متمرکز است. دوره‌ای که مشتمل بر تحولات و تغییرات بی‌شمار در همه‌ی عرصه‌ها است. حصول تجربیات فنی و تکوین نظام‌های اداره‌ی سرزمین و مراودات در مقیاس‌های کوچک‌تر و پراکنده در پهنه‌ای وسیع است که خود منجر به شکل‌گیری نظم اجتماعی جدیدی شد. دو مشخصه‌ی مهم این دوره ورود به عصر آهن و «حماسه‌ی پهلوانی» است. به گمان نگارنده بنیان‌های اندیشه‌ی حماسی در این دوره شکل‌گرفته است. دادبه می‌کوشد در این درسگفتار مقدمات آن را شرح دهد.

 

تماشای ویدئو این درس‌گفتار در یوتیوب: تاریخ هنر و فرهنگ ایران (۶) تکوین اندیشه و فرهنگ ایرانشهری- زمینه‌های مکتب پارسی، آریاسپ دادبه

سبد خرید ۰ محصول