درباره‌ی گرافیک تبلیغاتی

تبلیغات Advertising

تبلیغات، موضوع این ویژه‌نامه‌ی گرافیک است که پس از شماره ۱۹ حرفه: هنرمند که پیرامون مسئله‌ی دیزاین بود، دومین ویژه‌نامه گرافیک ما محسوب می‌شود. قصد ما همچنان که وعده داده بودیم این است که هرچند شماره یکبار در ویژه‌نامه‌ای به یکی از مسائل رشته‌ی گرافیک بپردازیم. از تولیدات جامعه‌‌ی گرافیک ما مشخص است که فهم تبلیغات همچون فهم دیزاین برای جامعه‌ی گرافیک و سفارش دهندگان ما چندان که باید حاصل نشده است. چه در عرصه‌ی عمل و چه نظریه‌ی ما هنوز نسبت به غربی ها تالیفی در زمینه‌ی تبلیغات نداریم. کمک به این فهم، مهمترین دغدغه‌ی ما در این شماره بوده است. هرچند که بازهم چون ویژه نامه‌ی دیزاین چاره‌ای نداشتیم جز کمک جستن از ترجمه. اینکه آیا تبلیغات قدرتی دارد یا نه. این که در ایران سابقه‌اش به کجا میرسد.این که گرافیک دیزاین و تبلیغات به لحاظ ماهوی چه اشتراک و افتراقی دارند و بسیاری سوالهای حساس دیگر که در این ویژه‌نامه با آنها پرداخته شده است.

سبد خرید ۰ محصول