جامعه‌شناسی نقاشی معاصر ایران

پنجره‌ی بسته: جامعه‌شناسی نقاشی معاصر ایران (۳)

مباحث جامعه‌شناسی و اقتصاد هنر بحثی پردامنه و پرشاخ و برگ است.

در اولین تلاش، گفتگو و بحث و جدلی جمعی، پیرامون مطلبی در شمارۀ ۱۴ و ۱۵ صورت گرفت. نویسندۀ آن مقاله تکمله و پاسخی بر انتقادات مطرح شده نوشته است که در این شماره می‌خوانید.

علاوه بر آن، چند گزارش در مورد گذشته و حال نقاشیِ واقعنمایِ عامه‌پسند، گالری‌هایِ نوگرای تهران، تعداد دانشجویان و فارغ‌اتحصیلان هنر در ایران و… تهیه شده. اینها حداقل اطلاعاتی هستند که می‌توانند برای تحقیقات بعدی پیرامون جامعه‌شناسیِ نقاشی ایران به کار آیند.

امیدوارم خوانندۀ محترم، پرداختن به موضوعاتی چون نقاشی عامعه‌پسند را نتیجۀ رفتاری ارتجاعی و در جهت تأیید و تمجید از این نوع هنر قلمداد نکند. نگاه جامعه‌شناسانه به هنر اقتضاء می‌کند همۀ انواع هنر را جدی گرفته و مورد تحقیق قرار داد.

سبد خرید ۰ محصول