هنر معاصر ایران/ نقد/ هنر/ ایران

آه بله، زیر نگاه دیگری! / احمد میراحسان

 

معرفی مقاله:

مقاله « آه بله، زیر نگاه دیگری ( یک نقد نه چندان آشتی‌ناپذیر در دفاع از هنر معاصر ایران) » به قلم احمد میراحسان منتشر شده است. این مطلب به هنر معاصر ایران نگاه دارد. مقصودی جز نقد هنر ما زیر نگاه دیگری ندارد. مجموعه پرسش‌هایی مطرح می‌شودکه این نقد و پرسش‌ها، طبیعتا مجالی فراهم می‌کند تا هر پژوهش‌گر و هنرمندی به آن فکر کند. پاسخ این پرسش‌ها، مختصات وجودی هنر معاصر ایران را باز می‌نمایاند. به زعم نویسنده، آیا این هویت‌سازی ایدئولوژیک پسااستعماری درون سیماچه هنر پست مدرن که در مقابل هویت‌سازی ایدئولوژیک روشنفکری ضد سلطه قد علم کرده یک افتراست یا امر طبیعی؟

جایگاه مفهومی به نام یونیورسالیته از یک سو و گلوبالیزاسیون از سوی دیگر در واقعیت‌های جهانی دوران ما چیست؟

آیا فرایند جهانی شدن و شکل‌گیری هویت جهانی به مدد دستاوردهای دیجیتالی و تکنولوژیکی واقعیت دارد؟

همه پدیده‌های غربی و محصولات آن در عرصه علم و تکنولوژی را اگر نادیده بگیریم، آیا هنر متفاوت که زیر نگاه دیگری آفریده نشده، و تحت تاثیر هنر غرب نیست، پس ریشه‌اش کجاست؟

سوالات و ابهامات در این مطلب از منظر نویسنده، صورت‌بندی شده‌اند. پاسخ به این پرسش‌ها نیز داده شده است. حال پژوهش‌گر یا تاریخ‌نگار هنر معاصر می‌بایست با خواندن این مقاله یا بهتر بگوییم نقد، با نگاه خود به این مباحث، جوابی در خور بیابد. لذا خواندن این مطلب چالش‌برانگیز توصیه می‌شود.

.

بخشی از مقاله:

این نوشته، از همین آغاز بگویم، مقصودی جز نقد هنر ما «زیر نگاه دیگری» ندارد. نقدی که مجموعه‌ی پرسش‌هاست، پرسش‌هائی که بازتاب و تأمل است. اما نقد در چه جهت؟ بالاخره کسی باید برای حق حیات و شرارت‌های معصومانه‌ی هنر معاصر ایران دلسوزی کند و نگران رشد روشنائی‌های صاف و ساده‌ی هنرمندان شرور معاصرمان به ویژه نسل اخیر، باشد که روح، و وجود/ زبان و «زمانِ جان» خود را استریپ تیز می‌کنند؟

.

پیشنهاد مطالعه: فصلنامه ۳۳ حرفه:هنرمند «ویژه‌نامه هنر ما زیر نگاه دیگری»

سبد خرید ۰ محصول