گرافیک دیزاین، گرافیک ایران، گرافیک

نگاهی به تلقی از طراحی گرافیک در ایران / سودابه صالحی

معرفی مقاله:

مقاله «نگاهی به تلقی از طراحی گرافیک در ایران» به گرافیک دیزاین در ایران می‌پردازد. ضمن به چالش کشیدن تلقی‌های موجود از گرافیک دیزاین در ایران و مرز بین آن و ارتباطات بصری مشخص می‌کند. نحوه شکل‌گیری این رشته را در غرب دنبال می‌کند. مقاله نشان می‌دهد که چگونه گرافیک دیزاین به دنبال ضرورت‌های دنیای سرمایه‌داری که در آن مصرف کالا و سود، منطق حاکم می‌باشد، شکل گرفته است.

گرافیک دیزاین به عنوان پدیده‌ای زاده نظام مصرف دارای تناقضی نهفته در بطن خود است که باعث شده برخی از دست‌اندرکاران این رشته، بیشتر بر ابعاد زیبایی‌شناسانه تأکید کنند و برخی دیگر با تمرکز بر فرآیند تولید و منطق بازار و سود، مدعی غیرشخصی بودن فرایند دیزاین شوند. این فرآیند باعث می‌شود بر سودمندی و کیفیت آن اصرار ورزند.

سبد خرید ۰ محصول