تاریخ گرافیک معاصر ایران، گرافیک معاصر، گرافیک دیزاین

نگاهی به تاریخ گرافیک معاصر ایران / مهدی سیفی

«نگاهی به تاریخ گرافیک معاصر ایران» به قلم مهدی سیفی به شرایط گرافیک معاصر ایران می‌پردازد. در آغاز قرار بود سالشمارى تطبیقى براى گرافیك معاصر ایران بنویسم. در آن بر گرته‌بردارى‌هاى طراحان گرافیك ایران از طراحان غربى تمرکز کردم. همچنین تأخرهاى زمانى ما به نسبت طراحى گرافیك دنیا را بیان کردم. بیم آن داشتم كه به نظر تحقیر خودى بیاید و تأكید بر ترم عقب‌ماندگى. بر آن شدم كه نوشته‌اى تهیه كنم كه بخشى از اطلاعات نقلى و تاریخى آن به شكل جسته و گریخته در منابع مختلف آمده بود. من از آنها براى مدخلى در دایر‌المعارف هنر با عنوان طراحى گرافیك معاصر ایران و به ترتیبى تاریخى استفاده كرده بودم. تلاشی که درجهت تدوین تاریخ گرافیک معاصر ایران بود.

در واقع این مطلب نتیجه گردآورى و مطالعه و تلخیص است. نتیجه‌ای كه از تاریخ گرافیك معاصر ایران از قاجار به بعد در اختیار داشته‌ام. حال آنها را به گونه‌اى دیگر و با تأكید بر فراز و فرودها، روایت كرده‌ام.

سبد خرید ۰ محصول