تاریخ گرافیک معاصر ایران، گرافیک معاصر، گرافیک دیزاین

نگاهی به تاریخ گرافیک معاصر ایران / مهدی سیفی

 

«نگاهی به تاریخ گرافیک معاصر ایران» به قلم مهدی سیفی به شرایط گرافیک معاصر ایران می‌پردازد. در آغاز قرار بود سالشمارى تطبیقى براى گرافیک معاصر ایران بنویسم. در آن بر گرته‌بردارى‌هاى طراحان گرافیک ایران از طراحان غربى تمرکز کردم. همچنین تأخرهاى زمانى ما به نسبت طراحى گرافیک دنیا را بیان کردم. بیم آن داشتم که به نظر تحقیر خودى بیاید و تأکید بر ترم عقب‌ماندگى. بر آن شدم که نوشته‌اى تهیه کنم که بخشى از اطلاعات نقلى و تاریخى آن به شکل جسته و گریخته در منابع مختلف آمده بود. من از آنها براى مدخلى در دایر‌المعارف هنر با عنوان طراحى گرافیک معاصر ایران و به ترتیبى تاریخى استفاده کرده بودم. تلاشی که درجهت تدوین تاریخ گرافیک معاصر ایران بود.

در واقع این مطلب نتیجه گردآورى و مطالعه و تلخیص است. نتیجه‌ای که از تاریخ گرافیک معاصر ایران از قاجار به بعد در اختیار داشته‌ام. حال آنها را به گونه‌اى دیگر و با تأکید بر فراز و فرودها، روایت کرده‌ام.

 

پیشنهاد مطالعه: مقاله‌ی «جایگاه گرافیک معاصر ایران» گفت‌وگوی مهدی سیفی با فرشید مثقالی و …

سبد خرید ۰ محصول