میرزا ابوتراب خان سرهنگ نقاش مخصوص / محمد حسن

میرزا ابوتراب خان سرهنگ نقاش مخصوص / محمد حسن

مرحوم میرزا ابوتراب خان غفاری کاشانی برادرزاده مرحوم میرزا ابوالحسن خان صنیع‌الملک نقاشباشی قدیم و برادر میرزا محمد خان پیشخدمت و نقاشباشی حالیه حضور همایون از اوایل عمر برحسب استعداد فطری و اقتضای وراثت بتحصیل صنعت نقاشی پرداخته در چهارده سال قبل از کاشان بدارالخلافه آمد و در مدرسه مبارکه دارالفنون بتکمیل صنعت نقاشی و تحصیل زبان فرانسه و غیره پرداخته یوماً فیوماً آثار رشد و ترقی او در مراتب صنعت و هنر مشهود و در هر موقع امتحان بامتیازی از امتیازات علمیّه از نشان مس و نقره و طلا ممتاز و مخصوص گردیده تا در صنعت نقاشی بتصدیق اساتید تکمیل و فارغ‌التحصیل شد و در مبادی سنه هزار و سیصد که روزنامه شریفه شرف مبتنی بر تراجم احوال و تصاویر و اشکال طبقات اشراف و رجال بتوسط جناب اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات دولت علیه و مترجم مخصوص حضور همایونی ایجاد شد میرزا ابوتراب خان برحسب اجازت علیه ملوکانه و انتخاب جناب وزیر انطباعات اشتغال برسم و تصویر اشکال روزنامه شرف و غیره جُسته تدریجاً صنعت نقاشی باسمه و فن لیتگُرافی را چندانکه مقدور بود ترقی داده بدرجۀ کمال آورد تا مسلّم اقران شد و مشارالیه بالبنان و در طیّ این خدمت کرّاراً مورد عنایات خاصّه ملوکانه افتاده بر ثبت و حمایل و نشان سرهنگی و نشان درجۀ سیّم شیر و خورشید و خلاع متعدّده خسروانه نایل و سرافراز گردیده تا در شب سه‌شنبه نوزدهم شهر رجب‌المرجّب در سن بیست و هشت سالگی بدرُود زندگانی گفته بجوار رحمت یزدانی شتافت و از طرف قرین‌الشرف پادشاهانه دربارۀ اعقاب آنمرحوم بذل کمال مرحمت شد و خدمت نقاشی و صنعت تصویر روزنامه شرف از طرف وزارت انطباعات برحسب تصدیق میرزا محمدخان نقاشباشی بمیرزا موسی که از تربیت‌یافتگان مخصوص مدرسه مبارکه دارالفنون و مخصوصاً در این شعبه از صنعت نقاشی ماهر و مجرّب است و تالی و ثانی مرحوم میرزا ابوترابخان مرجوع شد. …

۰ دیدگاه

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

ارسال دیدگاه

سبد خرید ۰ محصول