منابع

منابع مطالب
 1. اعتمادالسلطنه، محمد حسنخان، «ترویج علم و عمل عکس»، کتاب الماثر‌الاثار، ۱۲۶۷. از کتاب: ذکا، یحیی. (۱۳۷۶). تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول.
 2. محمد حسن، «میرزا ابوتراب خان سرهنگ نقاش مخصوص»، شرف‌، شماره‌ی ۷۵، ۱۲۶۸. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
 3. کرمانی، میرزاآقا خان، «هنر و فن شعر و نویسندگی»، قبل از ۱۲۷۵. از کتاب‌: آدمیت، فریدون (۱۳۵۷). اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی، انتشارات پیام.
 4. عبدالله میرزا عکاس مخصوص، «مقاله‌ی نواب عبدالله میرزا عکاس مخصوص»، تربیت، به صورت پاورقی در شماره‌های ۱۰ – ۱۱ – ۱۲ – ۱۳ – ۱۶، ۱۲۷۵. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
 5. علی محمد، «اکسپوزیسیون‌ـ‌ فراموشخانه»، پرورش، شماره‌ی ۱۱، ۱۲۷۹. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
 6. اعتماد‌السلطنه، محمد باقر، «جناب جلالتمآب کمال‌الملک نقاشباشی مخصوص حضور همایون»، شرافت، شماره‌ی ۶۰، ۱۲۸۰. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
 7. موسیو پاپاریان دواساز، «ما چگونه می‌‌بینیم»، مقدمة چاپ اول و دوم کتاب صنعت عکاسی، ۱۲۹۴. از کتاب: ذکا، یحیی. (۱۳۷۶). تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول.
 8. طاهرزاده بهزاد تبریزی، کریم، «صنایع مستظرفة کنونی»، ۱۳۰۲. از کتاب: طاهرزاده بهزاد تبریزی، کریم (۱۹۲۳). سرآمدان هنر (بخشی از دیباچه)، چاپخانه‌ی ایرانشهر، برلین.
 9. طاهرزاده بهزاد تبریزی، کریم، «نقاشی»، ۱۳۰۲. از کتاب: طاهرزاده بهزاد تبریزی، کریم (۱۹۲۳). سرآمدان هنر، چاپخانه‌ی ایرانشهر، برلین.

۱۰.طاهرزاده بهزاد تبریزی، کریم، «تجددی که بهزاد در فن نقاشی به وجود آورده است»، ۱۳۰۲. از کتاب: طاهرزاده بهزاد تبریزی، کریم (۱۹۲۳). سرآمدان هنر، چاپخانه‌ی ایرانشهر، برلین.

 1. کاظم‌زاده ایرانشهر، ح. «روح صنعت ایرانی در نمایشگاه صنایع اسلامبول»، ایرانشهر، شماره‌ی ۳، ۱۳۰۲. از سایت پرتال جامع علوم انسانی.
 2. وزیری، حسنعلی‌خان، «گزارش تأسیس موزه»، ۱۳۱۳. از کتاب: یادنامه‌ی حسنعلی وزیری، به کوشش محمدحسن حامدی، نشر پیکره، چاپ نخست، ۱۳۹۶.
 3. فروغی، محمد علی، «موزه چیست و برای چیست؟»، ۱۳۱۷. از کتاب: ذکاءالملک، محمد علی (۱۳۸۴). مقالات فروغی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات توس.
 4. ناخدا، فریدون (بزرگ علوی)، «هنر و ماتریالیسم»، دنیا ، شماره‌ی ۶، اول تیر ۱۳۱۳. از کتاب: مؤمنی، باقر (۱۳۸۵). دنیای ارانی، انتشارت خجسته، چاپ دوم.
 5. ارانی، تقی، «تاریخ‌سازی در هنر»، دنیا، شماره‌ی ۷، ۱۳۱۳. از کتاب: آثار و مقالات دکتر تقی ارانی، نشر طلوع، چاپ دوم، ۱۳۵۷.
 6. «چند اطلاع مفید (نمایشگاه نقاشی‌های درویش)»، دنیا ، شماره‌ی ۵، خرداد ۱۳۱۳، از کتاب: مؤمنی، باقر (۱۳۸۵). دنیای ارانی، انتشارت خجسته، چاپ دوم.
 7. رضازاده شفق، «معنی و اهمیت صنایع ظریفه»، نامه هنر، سال اول، شماره‌ی ۲، اردیبهشت ۱۳۱۶. کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه تهران.
 8. جرجانی، رضا. «نمایشگاه هنرهای زیبای ایران»، سخن، دوره‌ی سوم، شماره‌ی ۱، فروردین ۱۳۲۵. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
 9. سیاح، فاطمه، «نظری به نمایشگاه هنرهای زیبای ایران»، پیام نو، دوره‌ی دوم، شماره‌ی ۱۰ و ۱۱، مرداد ۱۳۲۵. کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه تهران.
 10. مهندس کیانوری، «قسمت معماری نمایشگاه هنرهای زیبا»، پیام نو، دوره‌ی دوم، شماره‌ی ۱۰ و ۱۱، مرداد ۱۳۲۵. کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه تهران.
 11. یارشاطر، احسان، «نمایشگا‌های بهار»، سخن، دوره‌ی پنجم، شماره‌ی ۵، اردیبهشت ۱۳۳۳. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
 12. وزیری، حسنعلی خان، «کشف پرسپکتیو علمی»، مهر ایران، ۲۹ بهمن ۱۳۲۴. از کتاب: یادنامه‌ی حسنعلی وزیری، به کوشش محمدحسن حامدی، نشر پیکره، چاپ نخست ۱۳۹۶.
 13. زندنیا، شاپور، «درباره‌ی هنر»، جام‌جم، شماره‌ی ۱، فروردین ۱۳۲۸. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
 14. ناتل خانلری، پرویز، «تقلید یا ابتکار»، سخن، دوره‌ی ششم، شماره‌ی ۱۲، بهمن ۱۳۳۴. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
 15. همایون، داریوش، «هنر ملی»، جام‌جم، شماره‌ی ۲، اردیبهشت ۱۳۲۸. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
 16. شیروانی، حسن، «شناخت نوی»، خروس جنگی، دوره‌ی۲، شماره‌ی ۱، اردیبهشت ۱۳۳۰، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
 17. ضیاپور، جلیل، «نقاشی»، خروس جنگی، دوره‌ی ۱، شماره‌ی ۱، ۱۳۲۸. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
 18. یارشاطر، احسان، «مقدمه‌ی بینال تهران»، از کاتالوگ بینال تهران ـ دوره‌ی اول.
 19. «نامه محصص به سپهری»، ۱۳۳۶، از کتاب جای پای دوست (نامه‌های دوستان سهراب سپهری)، گردآوری پریدخت سپهری، نشر ذهن‌آویز، ۱۳۸۷.
 20. سلحشور، کوروش، «سخنی درباره‌ی بینال تهران»، صدف، شماره‌ی ۸، خرداد ۱۳۳۷. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
 21. حاج سیدجوادی، علی‌اصغر، «هنر انحطاط یا انحطاط هنری»، اندیشه و هنر، دوره‌ی سوم، شماره‌ی ۶، ۱۳۳۸. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
 22. دانشور، سیمین، «درباره‌ی رنگ محل»، نقش و نگار، شماره‌ی ۷، ۱۳۳۹. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
 23. ذکا، سیروس، «نگاهی به سومین بینال تهران»، سخن، دوره‌ی سیزدهم، شماره‌ی ۱، اردیبهشت ۱۳۴۱. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
 24. وزیری مقدم، محسن، «نامه به سخن»، سخن، دوره‌ی چهاردهم، شماره‌ی ۳، شهریور ۱۳۴۲. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
 25. دریابندری، نجف، «درباره‌ی رونق ملال‌انگیز نقاشی مدرن»، کتاب هفته، شماره‌ی ۹۴، مهرماه ۱۳۴۲. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
 26. ذکا، سیروس، «بی‌ینال چهارم تهران»، سخن، دوره‌ی چهاردهم، شماره‌ی ۸ و ۹، اردیبهشت و خرداد ۱۳۴۳. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
 27. آشوری، داریوش، «مشکل هنرمند امروز»، آرش، دوره‌ی دوم، شماره‌ی ۳، آبان ۱۳۴۴. آرشیو سایت نورمگز.
 28. شایگان، داریوش، «فضای مثالی در هنر ایران»، ۱۳۵۲. از کتاب: شایگان، داریوش (۱۳۸۰). بت‌های ذهنی و خاطره‌ی ازلی، امیر کبیر، چاپ چهارم.
 29. امامی، کریم، «سلطه سقاخانه»، کیهان اینترنشنال، ۱۳۴۳. از کتاب: امامی، کریم (۱۳۹۵). گال…گال… گالری! (مروری بر رویدادهای هنر تجسمی ایران دهه‌ی ۱۳۴۰)؛ گردآوری گلی امامی؛ ترجمه مهران مهاجر، چاپ اول، انتشارات نیلوفر.
 30. آغداشلو، آیدین، «اولین نمایشگاه تالار ایران»، اندیشه و هنر، دوره‌ی پنجم، شماره‌ی چهارم، ۱۳۴۳. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
 31. «گفت و شنودی با محصص»، آرش، دوره‌ی دوم، شماره‌ی ۲، آبان ۱۳۴۳. آرشیو سایت نورمگز.
 32. امامی، کریم، «هنر تناولی «پاپ»تر می‌شود»، کیهان اینترنشنال، ۱۳۴۴. از کتاب: امامی، کریم (۱۳۹۵). گال…گال… گالری! (مروری بر رویدادهای هنر تجسمی ایران دهه‌ی ۱۳۴۰)؛ گردآوری گلی امامی؛ ترجمه مهران مهاجر، چاپ اول، انتشارات نیلوفر.
 33. «نقاشی قهوه‌خانه»، فردوسی، شماره ۸۲۹، ۱۳۴۶. آرشیو شخصی.
 34. آل احمد، جلال، ««الخاص» نقاش «وضعیت» آشوری»، انتقاد کتاب، دوره‌ی ۳ ، شماره‌ی ۷، ۱۳۴۵. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
 35. پاکباز، روئین، «مدخل مجله فصلی در هنر (۴مدخل)»، فصلی در هنر، مدخل‌های شماره‌ی ۱ تا ۴، ۱۳۴۹. آرشیو شخصی روئین پاکباز.
 36. پاکباز، روئین، «بیانیه گروه نقاشان تالار قندریز»، بررسی، شماره‌ی ۶ و ۷، اردیبهشت ۱۳۴۸. آرشیو شخصی روئین پاکباز.
 37. پاکباز، روئین، «بررسی نمایشگاه گروه نقاشان تالار قندریز»، بررسی، شماره‌ی ۶ و ۷، اردیبهشت ۱۳۴۸. آرشیو شخصی روئین پاکباز.
 38. موسوی خامنه، ح. «نقدی بر نمایشگاه بروجنی»، بررسی، شماره‌ی ۳، ۱۳۴۷. آرشیو شخصی روئین پاکباز.
 39. ملکی، فرشید، «مشکلی از مشکلات امروز»، بررسی، شماره‌ی ۲، ۱۳۴۷. آرشیو شخصی روئین پاکباز.
 40. قندریز، منصور، «نامه‌ای از قندریز»، بررسی، شماره‌ی ۳، ۱۳۴۷. آرشیو شخصی روئین پاکباز.
 41. حاتم، بهزاد، «زبان بیمار گرافیک ایران»، رودکی، شماره‌ی ۳۴ و ۳۵، مرداد و شهریور ۱۳۵۳. کتابخانه مرکزی‌ دانشگاه تهران.
 42. شفاییه، هادی، «عکس، شاهد زمان»، هنر و مردم، شماره‌ی ۱۲۴ و ۱۲۵، بهمن و اسفند ۱۳۵۱. آرشیو پرتال جامع علوم انسانی.
 43. «برخوردی با دنیای خارج، برای بهتر شناختن خود»/ نمایشگاه نقاشان ایرانی در «بال» در گفتگویی با «فیروز شیروانلو»، تماشا ، سال ششم، شماره‌ی ۲۷۲، مرداد ۱۳۵۵، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.
 44. «نقاشی یعنی تقلید زیبایی‌های طبیعت»/ گفت‌و‌گوی کاوه رستگار با استاد حسین شیخ، رودکی، شماره‌ی ۳۷ و ۳۸، آبان و آذر ۱۳۵۳. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.
 45. وزیری مقدم، محسن، «کمال الملک و پیروان او»، رودکی، شماره‌ی ۳۷ و ۳۸، آبان و آذر ۱۳۵۳، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.
 46. حاتم، بهزاد، «تعریف از مارکو و ممیز»، رودکی، شماره‌ی ۴۳، اردیبهشت ۱۳۵۴، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.
 47. صوراسرافیل، بهروز، «نقاشی کمیتِفریبا»، فرهنگ و زندگی، شماره‌ی ۱۰، ۱۳۵۱، آرشیو پرتال جامع علوم انسانی.
 48. رهنما، فریدون، ««اژدرهای نفس ما» در چشم اردشیر محصص»، نگین، شماره‌ی ۷۱، فروردین ۱۳۵۰، آرشیو سایت نورمگز.
 49. شاملو، احمد، «کفن به دست و شمشیر در دست»، کیهان، ۶ خرداد ۱۳۵۰. آرشیو شخصی.
 50. ستاری، جلال، «حسین کاظمی»، فرهنگ و زندگی، شماره‌ی ۴ و ۵، اردیبهشت ۱۳۵۰. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
 51. مجابی، جواد، «ارکستری از حرکت، خط و رنگ (یادداشتی درباره‌ی نمایشگاه فرامرز پیل‌آرام)»، اطلاعات، ۲۴ بهمن ۱۳۵۶. از کتاب: مجابی، جواد (۱۳۹۲). سرآمدان هنر، چاپ اول، انتشارات به‌نگار.
 52. صابری، فیروزه، «نگاه به امروز و فردا»، رودکی، شماره‌ی ۷۲، آبان ۱۳۵۶. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

مقدمه

– صدرهاشمی، محمد (۱۳۶۳). تاریخ جرائد و مطبوعات ایران (جلد ۱ تا ۴)، چاپ دوم، انتشارات کمال.

– جسیم، اسماعیل (۱۳۹۱). تاریخ روزنامه‌نگاری در ایران (جلد اول)، چاپ اول، انتشارات علمی.

مدخل‌ها

– قلی‌پور، علی (۱۳۹۸). پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی، چاپ چهارم، چاپ و نشر نظر.

– نبوی، نگین (۱۳۹۷). روشنفکران و دولت در ایران، ترجمه‌ی حسن فشارکی، چاپ اول، نشر شیرازه.

– مجموعه قوانین و مقررات وزارت فرهنگ و هنر، تهران: وزارت فرهنگ و هنر، ۱۳۵۷.

– علوی، بزرگ، «خانلری فرهنگی و خانلری سیاسی»، دنیای سخن، شماره‌ی ۳۴، مهر ۱۳۶۹.

– ثقفی، مراد. «شهر و عرضه اجتماعی هنر (نگاهی به تجربه تالار قندریز)»، گفتگو، شماره‌ی ۱۳، پاییز ۱۳۷۵.

سبد خرید ۰ محصول