0مقاله‌ی نواب عبدالله میرزاعکاس مخصوص / عبدالله میرزا عکاس مخصوص

مقاله‌ی نواب عبدالله میرزا عکاس مخصوص / عبدالله میرزا عکاس مخصوص

نوّاب والا عبدالله میرزا عکاس مخصوص ابن شاهزاده جهانگیر میرزا که از برآوردکان شاه شهید سعید انارالله برهانه می‌باشد و سالهاست در بالاخانه‌های سردر مدرسۀ مبارکه دارالفنون بانداختن عکس و تکمیل فنون مختلفۀ آن مشغول است حسب المناسبه مقالۀ خطاب بنگارندۀ روزنامۀ تربیت باین اوان فرستاده چون اسباب یادآوری اکابر بتوجّه ایشان در کار صنعت و معاونت ارباب صنایع است در این محلّ درج میشود میفرماید… ذکاءالملک… چون شما ترجمۀ حال گوتنبرگ را برای هیجان ارباب غیرت در روزنامۀ شریفۀ خود درج گردید شده هم شرح حالی دارم باقی دارد.

مقدم بر هر شرح حالی تهنیت و تبریک دایر کردن روزنامۀ تربیت است گویا ما بهیچ چیز اینقدر محتاج نباشیم من اهل انشاء و املاء نیستم که از این جریده تعریف کنم، همینقدر میدانم همه‌کس از اینکار ممنون است و قدر آنرا میداند.

اما شرح حال چُون حالا شما زبان این ملت میباشید منهم باید باین زبان درددل خود را بکاردانان بنمایم اگر عبارات رکیک است خود اِصلاح کنید. از آنجاکه اختراع عمل چاپ و شیوع آن در هر مملکت اسباب ترقّی ملت میشود و بنده در اعمال و فنون عکاسی که شعبۀ از این صنعت است.

چندین سال زحمت کشیده‌ام زحمات خود را شرح میدهم شاید مطالعۀ آن سبب شود که مشوّقی با همّت و قدردان بخیال تشویق و اشاعۀ این علم افتد هم رنج بنده ضایع نگردد، هم عامّه بنحوی از راحت رسند لهذا عرض میکنم.

این بنده عبدالله قاجار عکاس مخصوص در عهد شاه شهید ناصرالدین شاه نورالله مضجعه و در وزارت علوم مرحوم شاهزاده اعتضاد‌السلطنه از مدرسۀ مبارکه دارالفنون با همراهی و تشویق جناب جلالتمآب اجّل اکرم آقای معیرّالممالک دام اقباله العالی بفرنگ رفته تقریباً یک سال و نیم در پاریس مشغول عمل عکّاسی و علم رتوشه عکس شد و چُون مدرسۀ مجمع اعمال عکاسی در آنجا بطور کمال فراهم نبود رفقا و آشنایان چنین مصلحت دیدند که بوینه روم و سفارشنامۀ هم به (لوکارد) عکّاس اعلیحضرت امپراطُور اطریش و نایب اوّل مجلس عکّاسی وین نوشتند از آنجا که اذن داشتم دو سه سال در اُروپا بمانم بوینه رفتم و سفارشنامه را به لوکارد محترم دادم و مشارالیه پس از بذل لطفت زیاد مرا بمدرسۀ دارالفنون سالزبورگ که مجموع اعمال عکّاسی در آنجا تحصیل میشود فرستاد و سفارشنامۀ هم بمعلّم عکّاسی که در آنوقت پُروفِسُر جوروا بود مرقوم نمود (سالزبورگ یکی از شهرهای اطریش است و در سرحد تا بین ایطالیا و المان واقع و از بلاد بانزهت و صفای دنیا میباشد و تقریباً بیست و چهار هزار نفر جمعیت بیست و دو مدرسه دارد معلّمین بزرگ در این خاک پیدا شده از آنجمله است موزارت که یکی ار مخترعین نغمات موسیقی و در اُروپا مثل [یک کلمه‌ی ناخوانا] در آسیا و ما کار و نقاش معروف که چند سال قبل فوت شد و شاه شهید انارالله برهانه در سفرهای فرنگ بکارخانۀ نقاشی او رفته و محاسن اینشهر کوچک بسیار است) بنده نوشتۀ لوکارد عکّاس را بمدرسۀ دولتی سالزبورگ برده بمعلّم جورد ایصال داشت. …

۰ دیدگاه

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

ارسال دیدگاه

سبد خرید ۰ محصول