فصلنامه 3 حرفه: هنرمند / زمستان 1381

فصلنامه ۳

حرفه: عکاس

 پنجره‌ی همسایه: سالی مان

 پنجره‌ی بسته: من آنجا بودم/ عکاسی خانوادگی

 پنجره‌ی ما: مرور بر آثار احمد عالی و مهرداد افسری

 پنجره‌ی عقبی

 حرفه: نقاش

 پنجره‌ی همسایه: لوسین فروید

 پنجره‌ی بسته: اصالت، فردیت

 پنجره‌ی ما: حسینعلی ذابحی

 پنجره‌ی عقبی

 حرفه: سینماگر

 پنجره‌ی همسایه: شیرین نشاط

 پنجره‌ی بسته: نسل نقد

 پنجره‌ی عقبی

سبد خرید ۰ محصول