فرهنگ‌های پیشرو نگرش انتقادی را توسعه می‌دهند / مسلم خضری

معرفی مقاله:

در مقاله‌ی حاضر مسلم خضری به دوسالانه‌ی دیوارنگاری شهر تهران پرداخته است. او در این مقاله ابتدا شرحی از دوسالانه ارائه داده است و سپس به نکاتی که به بهتر شدن روند آن کمک می‌کند، اشاراتی داشته است.

.

بخشی از مقاله:

سه پیشنهاد به سازمان زیباسازی

۱ سازمان زیباسازی برای فعالیت‌های پژوهشی و تبیین مبانی نظری و تعیین الگوهای راهبردی در ادامه مسیر دانشگاهها گام بر ندارد سابقه ی پروژه های پژوهشی و بخش پژوهشی دو سالانه های دیوارنگاری گواه بر این است که سازمان زیباسازی شهر تهران در سیاست گذاری این پروژه ها با پارادایم دانشگاهی حرکت می کند. باید اعتراف کنیم که در دانشگاههای ما رویکردهای سازمانی به علم، بسی نیرومندتر از گفتمانهای علمی است. رویکرد سازمانی دانشگاه را چونان
می انگارد که هدف آن تعیین سلسله مراتب علم و تدرج تکنوکراتیک دانش است. در این نگرش سلسله مراتب و ارزشهای سازمانی را تشکیلات، قواعد و تکنوکراسی سازمانی تعیین میکند. علمی که سازمان تعیین کننده ی آن است سنجه هایش را از او صاف عرضی علم و عالم و معلوم می گیرد تا بر اساس آن‌ها مراتب مدارج، نشانها و ممیزه هایی برای تشکیلات سازمانی بسازد و با آن علم و عالم و معلوم را رده بندی و رتبه گذاری کند؛ به تبع این نگاه، سازمان ناگزیر است برای صورت و کمیت اهمیت بیشتری قائل شود تا کیفیت کیفیات حقایق علمی در این رویکرد هدف غایی نیست. در سویه ی مقابل گفتمان علمی هویت خود را از سرشت علم میسازد و با کیفیات حقایق علم پیوند دارد بنا بر این سنجه ی آن، ارزشهای درونی علم است که عبارت است از کشف، ابداع، اصالت، خردمداری، اقناع گری برای سازمانهای اجرایی که نیاز به پژوهشهای انضمامی دارند بایسته آن است که به شکل ایجابی پژوهش کنند. سازمان زیباسازی برای تبیین مبانی نظری و الگوی راهبردی تکیه بر گفتمان علمی داشته باشد. گفتمان علمی یا اجتماع علمی اقتدار و مرجعیت خود از ارزشهای ذاتی علم میگیرد علم ذاتاً متکی بر گفتمان علمی یا اجتماع علمی است و سازمان علمی متکی بر علم اکنون در دانشگاههای ما گفتمان علمی و اجتماع اهل علم به ندرت شکل می گیرد اما در عوض سازمان علمی بیش از اندازه فربه و قدرت مند شده است سازمان علمی اصولاً صورت گرا کمیت محور، قاعده تراش و محافظه کار است اما گفتمان علم، محتواگرا کیفیت محور و خلاق است و از تجربه ی امر نوین پروایی ندارد. ۲- سازمان زیباسازی بر اصول صحیح نگارشی و ویراست پروژه های علمی تأکید داشته باشد. …

سبد خرید ۰ محصول