تابلوفرش- قالیچه‌تصویری- قاجار- اقتصاد هنر- جامعه‌شناسی هنر

تابلو فرش / منصوره رجبی‌تنها

 

معرفی مقاله:

این نوشتار کوتاه گزارشی بسیار اجمالی است که شامل مروری خاستگاه، تاریخچه‌ و تکوین بافت قالیِ تصویری در ایران، و موقعیت امروز آن از منظر اقتصاد هنر و جامعه‌شناسی هنر است. نگارنده رونق گرفتن بافت تابلو فرش به شکل امروزی آن در ایران را مقارن با دوره‌ی قاجار می‌داند. او مضامین اصلیِ تابلو فرش‌ها در این دوره را به اختصار شرح می‌دهد. او ورود عکاسی به ایران و تأسیس مدرسه‌ی هنرهای مستظرفه را به عنوان عواملی تأثیر گذار برگسترش تابلو فرش در ایران معرفی می‌کند. بخش آخر این نوشتار به معرفیِ مراکز بافت تابلو فرش در ایران، موضوعات تابلو فرش‌ها میپردازد. در نهایت ابعاد و تکنیک‌های بافت را بررسی می‌کند.

.

پیشنهاد مطالعه: مقالاتی پیرامون «جامعه‌شناسی نقاشی معاصر ایران»

سبد خرید ۰ محصول