ایمان افسریان/ جامعه‌شناسی هنر/ هنر معاصر ایران/ پی یر بوردیو/ هنر بازاری

هنرمند متجدد – هنرمند بازاری (۲) / ایمان افسریان

بخشی از متن:

مقالۀ «هنر متجدد- بازاری» در شماره ۱۴ «حرفه: هنرمند» به قلم ایمان افسریان منتشر شد. بخشی از مخالفت‌ها به دلایل درست، ناشی از ضعف علمی مقاله بود. البته بخشی از آن به علت ضعف در بیان منظور من صورت گرفت.  احتمالاً بخش دیگر انتقادات به علت پیش‌انگاشته‌ها و تعلق خاطر منتقدین به هنر متحدد بود. در اینجا من هم قصد دارم ایدۀ خود را تکمیل کرده، بعضی سوءتفاهم‌ها را مرتفع کرده و به بعضی انتقادات پاسخ گویم.

سبد خرید ۰ محصول