تصویرسازی ذهنی/ ادراک دیداری/ ابماژ تصویری/ ایماژ/ هنرهای تجسمی/ هنرهای زیبا

ادراک، ادراک دیداری و تصویرسازی ذهنی / سیلوا نوآریتی / شهرام خداوردیان

بخشی از متن:

هنرهای زیبا نقش مهمی را در پرورش تمدنهای بزرگ ایفا کرده‌اند براساس نظر هربرت رید، شمایل icon بر ایده مقدم است ایماژی نوین که هنرمندانه ترسیم شده و راهبری برای خیزش مفاهیم تازه در تاریخ اندیشه بشری است ایماژ کار ویژه‌ای از شبکه‌ی عصبی است که پیش از اکتساب زبان حادث می‌شود. اینجا قصد ما صحبت درباره‌ی هنرهای تجسمی و به ویژه نقاشی است. ایماژهایی که توسط موجودیت انسانی روی اشیاء خارجی پرداخته می‌شوند.در این مقاله نه روی آثار خاص بلکه با تکیه بر دوره‌های طولانی تاریخ بشری بحث خواهم کرد. دوره‌هایی که بازنمایاننده فرآیندهای روانشناختی متناظر خود هستند.

ایماژ تصویری pictorial image چیست تقلیدی imitation از طبیعت آنگونه که افلاطون می‌گفت یا بازگشت به مرتبه تصویرسازی ذهنی imagery بازگشتی قابل مقایسه با فرآیند رؤیابینی است یا به سادگی هنرهای تجسمی آفرینش صورتهای جدید و ترکیب‌بندی رنگهاست؟ فکر می‌کنم همه این تعاریف توأمان معتبرند.اگر تاریخ تمدن غربی را در کلیت ۲۵۰۰ ساله آن در نظر بگیریم که از آغاز دوره کلاسیک یونان تا پایان قرن نوزدهم را شامل می‌شود با تلاشی مدام بی‌وقفه و مکرر برای آفرینش فرآیند تقلید از طبیعت در عرصه هنر مواجه می‌شویم. تقلیدی که انتخابگر و بازآفریننده است ترکیب‌بندی می‌کند و زیباساز است و با وجود این فعالیتی انسانی است که بازنماینده نوعی پیوستگی و ربط به عالم واقع می‌باشد ارتباطی که متأثر از این امر است که جهان بیرونی بر روی شبکیه چشم انسان ساخته می‌شود. در برخی دوره‌ها و به خصوص در قرون وسطی این تقلید با شدت کمتری مشهود است اما همچنان باز تولیدِ کمابیش دقیق واقعیت به عنوان یک قاعده مورد نظر است.

.

سبد خرید ۰ محصول