تالار قندریز

تالار قندریز: تجربه‌ای در عرضه‌ی اجتماعی هنر

به کوشش: رویین پاکباز و حسن موریزی‌نژاد

انتشارات: حرفه هنرمند

چاپ اول: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۷۶

«...کتاب «تالار قندریز» مجموعه‌ای از اطلاعات راجع به فعالیت‌های یک کانون هنری است که از آن به عنوان «تالار قندریز» یاد می‌شود. - گرد آمده است. چگونگی شکل‌گیری این کانون، روند و دامنه فعالیت‌ها و دیدگاه‌های گردانندگان آن مطالب بخش اصلی کتاب را تشکیل می‌دهند. بخش پیوست‌های کتاب نیز فهرست کاملی از کارنماها و انتشارات، و گزیده‌ای از نوشته‌ها و پوسترها را شامل می‌شود. کتاب تالار قندریز از این نظر هم قابل توجه است که تلاش یک گروه از هنرمندان جوان و نوگرا را در برهه‌ای از تاریخ معاصر نشان می‌دهد. آنها از یک سو با حساسیتی روشنفکرانه نسبت به مسائل فرهنگی جامعه در جست وجوی راه حل‌های اساسی بودند. از سوی دیگر می‌کوشیدند حقانیت کارشان را در زمینه اجتماعی اثبات کنند. تجربه آنان هر نتیجه‌ای که داشت تجربه افرادی از نسل دهه‌های چهل و پنجاه بود که در مقدمه کتاب به طور مبسوط بررسی شده است.»

مطالعه‌ی کتاب تالار قندریز ضرورت اندیشیدن به پرسش‌ها، دغدغه‌ها و تردیدهایی را پیش می‌کشد که تا امروز بر سر مسیر هر کنش‌گر فرهنگی پابرجاست. این که معنای اخلاق برای یک کنش‌گر فرهنگی چیست. این که چگونه قدیم به جدید پیوند می‌خورد. این که چگونه و چه پتانسیل‌های فرهنگی با تحریک اتفاقات روز فعال می‌شوند. و این که چگونه نهادی ساخته و پاسداری می‌شود و دست آخر چرا از هم می‌پاشد.

در این کتاب چگونگی شکل‌گیری این کانون، روند و دامنه‌ی فعالیت‌ها و دیدگاه‌های گردانندگان آن در قالب دو مطلب آمده‌است: «تالار از آغاز تا پایان» و «تالار: نمود یک آرمان (گفت‌وگوی پاکباز، جودت، مسلمیان، موریزی).

- درباره‌ی کتاب تالار قندریز اینجا بخوانید.