شناسنامه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: شهریار توکلی

زیر نظر شورای نویسندگان

سردبیران این شماره: فرشاد رستمی، مهدی سیفی

(با تشکر از: آریاسب دادبه، سارا امت‌علی، فرزانه ابراهیم‌زاده)

طراح نشانه(لوگو): قباد شیوا

مدیر اجرایی: لیلا پوربابک

طراح گرافیک: پریسا امت علی، شعله محلوجی

روابط عمومی: صحرا محمدیان پور امجدیان

نظارت چاپ: مهدی خندان

مشاورومجری‌تبلیغات: مؤسسه‌‌جانوسپار ۲۲۲۲۸۷۴۹

شهرزاد ‌روایی: ۰۹۱۲۲۰۲۴۹۰۸

آرزو پنجه شاهی: ۰۹۱۹۷۷۷۷۰۶۳

مؤلفان و هنرمندان: مصطفی اسدالهی/ بهنام اُسروش/ پیتر جی. چلکوفسکی/ ابراهیم حقیقی/ فرشاد رستمی/ علی رشیدی/ مرجان زاهدی/ مسعود سپهر/ صبا سعادت نیاکی/ مهدی سیفی/ قباد شیوا/ سودابه صالحی/ مژگان قره/ آریا کسایی/ مریم کهوند/ فرشید مثقالی/ ایلگین نیرون/ سپیده هنرمند/ نژده هوانسیان/ علیرضا یزدانی

مترجمان: فاران اتحاد/ آریا متین

سبد خرید ۰ محصول