شناسنامه

صاحب امتیاز: مؤسسه‌ی غیرتجاری حرفه: هنرمند زمان نو

مدیر مسئول: ایمان افسریان

دبیر ایده‌ی فصل (زبان و تصویر ۴): مجید اخگر

دبیر چهره‌ی فصل: مهدیه کُرد

دبیر ایده‌ی فصل (درباره‌ی ارزش زیبایی‌شناختی): مهدی نصراله‌زاده

دبیر درس‌گفتار تاریخ هنر و فرهنگ ایران: هدا اربابی

دبیر نقد فصل: علیرضا رضایی‌اقدم

ویراستار بخش زبان و تصویر ۴: مهدی حبیب‌زاده

دبیر سایت: علیرضا رضایی‌اقدم

تلگرام: فرنوش جندقیان

مدیر اجرایی: صحرا محمدیان پورامجدیان

مدیر هنری: پریسا امت‌علی

مدیر مالی: نگار مختاری

مدیر فروش: نیلوفر فرهود

ویراستار و نمونه‌خوان: مریم مظفری

صفحه‌آرا: مهدی اسدی

سازمان آگهی‌ها: شیوا خالصی، عسل نقی‌زاده، ویدا شهراب

مؤلفان و هنرمندان: مجید اخگر/ هدا اربابی/ ویلیام پیتس/ رضا حائری/ وحید حکیم/ آریاسپ دادبه/ جورج دیکی/ علیرضا رضایی‌اقدم/ سعید عقیقی/ پیتر کاتنبرگ/ گرترود کُخ/ زیگفرید کراکوئر/ مهدیه کُرد/ رابرت نلسن/ کندال والتن/

مترجمان: الهام آقاباباگلی/ ابوالفضل توکلی شاندیز/ علیرضا فاتحی بروجنی/ مهدیه کُرد/ صالح نجفی/ مهدی نصراله‌زاده/ کتایون یوسفی

سبد خرید ۰ محصول