1

M قاتلی در میان ما / بهزاد رحیمیان

"شما برای پول آدم می‌کشید! اما من می‌کشم چون جلوی خودم را نمی‌توانم بگیرم. می‌کشم چون مجبورم بکشم!" این دفاع جانی منحرف M از معروفترین دفاعیاتی است که سینما به خود دیده است.