34

80 عنوان کتابِ عکس از جنگ تحمیلی / مهرداد مرادی

تأثیرات جنگ تحمیلی هشت ساله بر عکاسی ایران غیر قابل انکار است. عکس به عنوان یک رسانه خبری، تبلیغی و اطلاع‌رسانی در زمان جنگ و به مثابه مدرک و سند پس از جنگ، جایگاه ویژه‌ای در میان آثار مکتوب و الکترونیک پیدا کرده است. تعداد زیادی از عکاسان ایرانی، با گرایش‌های مختلف فکری، در به‌وجود آمدن چنین ظرفیت ملی، سهیم بوده‌اند و از قِبَل تجربه جنگ، توانایی‌هایی پیدا کردند که در روند عکاسی بعد جنگ کارآمد بوده است. چنین تأثیراتی را می‌توان در تحقیقات به عمل آمده در پایان‌نامه‌های دانشجویی در خصوص عکاسی جنگ تحمیلی مشاهده کرد.