1

78% بلی / ایمان افسریان

موج کانسپچوالیسم در سال گذشته چنان گسترده و فراگیر شد، که کمتر نشریۀ هنری (یا حتی غیر هنری) را می‌توانید بیابید که با مقاله‌ای به آن نپرداخته باشد. ضربه و تکانۀ این جریان چنان بود که واکنش‌های شدید توأم با حب و بغض را با خود به همراه آورد. بدون آنکه با پیش‌داوری قصد تأیید یا تکذیب این مکتب را داشته باشیم، می‌خواهیم با نزدیک‌تر شدن و پرداختن به آن، سعی کنیم تا کامل‌تر و دقیق‌تر ببینیم‌اش. در پنجرۀ بسته این شماره ضمن مرور بر سرگذشت چهل‌سالۀ این مکتب در غرب و آشنایی با نظریات لارنس وینر (یکی از نظریه‌پردازان و پیش‌گامان مطرح این جریان)، بازتاب فراگیر و عمدتاً مقبول آن را در میان هنرمندان و مخاطبان ایرانی دنبال می‌کنیم.