26

2 . نگاهی به بخش‌های کاربردی یک آژانس تبلیغاتی / الن کریف / کیانا فرهودی

آژانس شما خدمات و عملکردهای گوناگون به مشتریان ارائه می‌کند، مگر اینکه تخصص آن در ارائه‌ی سرویس‌های ویژه‌ای همچون خرید رسانه‌ای باشد. در آژانس‌های تبلیغاتی بزرگ عملکردهای گوناگون به خوبی از یکدیگر تفکیک شده‌اند، به‌این صورت که‌ هر‌ عملکرد، مسئولیت فرد یا گروهی خاص است. در آژانس‌های کوچک، فرد ممکن است عهده‌دار چندین عملکرد باشد. در اینجا به بررسی این عملکردها می‌پردازیم و این بررسی الزاما بر مبنای درجه‌ی اهمیت آنها نخواهد بود، بلکه هدف بررسی یکپارچگی و هماهنگی آنهاست.