26

1 . نگاهی به تبلیغات و عملکرد آژانس تبلیغاتی / الن کریف / کیانا فرهودی

وقتی صحبت از حرفه تبلیغات می‌شود، بیشتر مردم به آژانس‌های تبلیغاتی فکر می‌کنند، در حالی که آژانس‌ها تنها بخشی از یک تصویر کلی هستند، بخشی حیاتی. هالیوود از تبلیغات جلوه‌ای فریبنده خلق کرده، که البته در کنار فریبندگی، خلاق و نیز همواره در حال تغییر است و با هنر، نوشتار، تحقیق، فراهم‌آوری منابع مالی و خریداری رسانه ها و بسیاری کارکردهای دیگر سر و کار دارد...