فصلنامه 44

حرفه: عکاس

 پنجره‌ی همسایه: سایمون نورفولک

 پنجره‌ی ما: مهدی منعم

 پنجره‌ی عقبی

 

 حرفه: نقاش

 پنجره‌ی همسایه: دیوید هاکنی

 پنجره‌ی بسته: 77 به بعد (قسمت پنجم)

 حرفه: هنرمند

 درباره‌ی ایده‌ی پرتره و پرتره‌نگاری

 حرفه: نویسنده

 گم شدن در چهارراه

فهرست و شناسنامه

حرفه: نویسنده

نظریه‌‌ی هنر

نقاشی

عکاسی