شماره 47

یک گزارش به آینده / شمیم مستقیمی

سوییت‌های چلوی باخ با اجرای یویوما را می‌گذارم توی گوشم و کنار رودخانه را می‌گیرم راه می‌افتم تا گزارشی رو به تاریخ بنویسم. حالم نه خوب است و نه بد. و از همین جا گزارشم را شروع می‌کنم: اگر از حال ما بپرسید، دو جواب تازه برایتان پیدا کرده‌ام: یکی اینکه راحت بگویم نمی‌دانم و خلاص و دیگری اینکه بگویم متوسط. نه خوب است و نه بد. یا هم خوب است و هم بد. اما نخواهم گفت خوب. چون نیست و نخواهم گفت بد. نمی‌دانم چرا...