انواع سبک‌ها و جریان‌ها در نقاشی ایران هنر معاصر ایران سبک‌شناسی و جریان شناسی هنر تجسمی ایران
50,000 ریال – خرید

44

یک نگاه / ثمیلا امیرابراهیمی

تصاویری که اغلب بدون نام هنرمند و صرفاً به‌خاطر شباهت‌های صوری آنها مقابل من قرار داده شده، انتخابِ من نبوده است. هرچند تا حدودی به نظرم یک دسته‌بندی موضوعی و تا حدی تصادفی از نقاشی معاصر ایران کم و بیش این طور هم می‌تواند باشد. اما چنانچه قرار بود بر اساس همین الگو ‌پرونده‌هایی بسازم برخی کارها را اضافه یا حذف یا جابجا می‌کردم. چراکه از یک سو جز این آثار و هنرمندان، افراد و گروه‌ها و گرایش‌های به مراتب بیشتر و متنوع‌تری‌ درصحنه نقاشی معاصر ایران وجود دارند و از سوی دیگر، این گونه دسته‌بندی برای بررسی تمام جریان‌های هنری معاصر ایران حتی در یک بازة تاریخی معین هم دقت و وسعت کافی را ندارد. ...