>> شماره 42

یک مقایسه‌ی خفیف / مجید اخگر

دو فرض و یك توضیح

متن حاضر نوشته‌ای تحلیلی نیست كه در آن فرصت باشد تا فرض‌ها و ایده‌های اصلی به تدریج خود را از خلال بحث آشكار كنند و به واسطه استدلال‌های نویسنده كاملاً گوشت‌مند شوند و دامنه‌ها و پیامدهای آنها بررسیده شود و نهایتاً مسئله اصلی نویسنده و به تعبیری هدف از طرح بحث با شرح و بسط لازم پیش روی‌‌‌ خواننده قرار گیرد. ...