39

یک سال و نیم سفر و جاده‌های کف دست / شمیم مستقیمی

این عکسِ کفِ دستِ آقای تورج حمیدیان است که خودش آن‌را انداخته. طبیعی است اگر کسی کف خوانی بداند می‌تواند جاده‌های کف دست آقای حمیدیان را تعبیر کند...