>> شماره 46

یک تجربه: برو! بمان! / صبا سعادت‌نیاکی

موج مهاجرت‌های تحصیلی که در ابتدا بیشتر رشته های فنی و مهندسی را در بر می‌گرفت، در سال‌های اخیر دامن‌گیر هنرمندان و دیزاینر‌های تحصیل کرده در دانشگاه‌های ایران نیز شد. اینکه چه گذشت و چه می‌گذرد بر این قشر که اساساً تحصیل مقطعی را نیز دیگر عاری از ارزش می‌داند، هدف و موضوع این خلاصه نیست. آنچه پیش رو روایت می شود اقدامات پس از تصمیم مهاجرت و آن‌چیزی است که بایستی در دانشگاه انتظارش را داشت. مسیری به ظاهر ناشدنی و طاقت‌فرسا به خصوص اگر مقصدتان را دانشگاه های آمریکا انتخاب کنید.