>> شماره 48

یازده طریق نگاه کردن به یک چشم‌انداز غریب در عکسی از مهدی مقیم‌نژاد / وحید حکیم

به محض دیدن این عکس، در دل می‌گویم (حتی بر زبان می‌آورم): من هیچگاه چنین تصویری را در دنیای واقعی ندید‌ه‌ام!

بالطبع، راه‌های اولیه‌ای که برای رمزگشایی یک تصویر از طریق تجربه در سر داشته‌ام، در دم مسدود می‌شوند ـــ لذتی غریب و دردناک در حواسم می‌نشیند. می‌گویم: این تصویری پیچیده و غامض است، غریب و ناآشناست. بعد، در آن خیره نگاه می‌کنم، همچون در چشمان کسی که از من چیزی می‌پرسد که تا به حال به گوشم نخورده است. ...