40

یازده طریق نگاه کردن به یک درخت در طرحی از علی نصیر / وحید حکیم

1 در جدال ِ مرکب و کاغذ، در نبض سیاهی بر زمینه، در نقش‌ناپذیری آن مقرنس ناممکن، آن گاه که جهان در لکه سیاهی باز می‌شود که نقاش بر کاغذ می‌نشاند، درختی نمایان می شود. و هوا، تنها سفیدی کاغذ است، برجای مانده از رعشه‌های دست نقاش.

...