33

یازده اشتباه رایج درباره‌ی هنر اسلامی /الیور لیامن / محمدرضا یگانه‌دوست

اولیور لیامن، استاد فلسفه دانشگاه کنتاکی، در این کتاب به نقد پیش فرض‌های رایج درباره زیبایی‌شناسی هنر اسلامی پرداخته است.به عقیده وی زیبایی شناسی اسلامی تفاوتی با سایر نظام‌های زیبایی شناختی ندارد و باید به آن نیز همچون سایر سبک‌های هنری نگریست.او مدعی است، مجزا کردن زیبایی‌شناسی هنر اسلامی، به مثابه شیوه‌ای متفاوت و خاص، تحت تأثیر شرق‌شناسی صورت پذیرفته و همچون خود شرق‌شناسی بر باورهای اشتباه غربی‌ها درباره تمدن شرق استوار است. به زعم او در مواجهه با یک اثر هنری، داشتن اطلاعات جانبی از زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و فلسفی ِآن ضرورتی ندارد (از این لحاظ می‌توان او را در زمره نظریه پردازان پسامدرن دسته‌بندی کرد).

برای دریافت مقاله روی گزینه خرید کلیک کنید