مدخل‌های حرفه هنرمند
شماره 39

یاد بعضی نفرات روشنم می‌دارد…

1321: تولد در قزوین

1339: ورود به دانشگاه هنرهای زیبا، دانشکدة نقاشی

1340: ورود به دانشگاه هنرهای زیبا دانشکدة معماری

1347: فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری

69 – 1367: تدریس درآتلیه مکعب

1386 – 1367:تدریس دردانشگاه هنر

نمایشگاه‌ها

1370: نمایشگاه انفرادی در گالری گلستان

1373: نمایشگاه انفرادی در گالری گلستان

مقالات منتشرشده درنشریه حرفه:هنرمند به قلم تورج حمیدیان

لذت دیدن : شماره 4

بعد از ما غربال بدستی می‌آید: گفت وگو با تورج حمیدیان: شماره 9

گرایش های دیگر انسل ادمز: شماره 11

عکاسی دیجیتال / عکس‌ های زمان ما: شماره 14

من هم نمی‌بینَمَم: شماره 17

(ویژه نامه عصر تجدد):‌بعد از قاجاریه: شماره 18

" کوروساوا"ی نقاش: شماره 23 (ویژه نامه سینما و نقاشی)

"پرتره" در جستجوی "شخصیت": شماره 27

دورنمای "دورنما": شماره 28

عکاسی در عصر رسانه‌های نوین/ مدخل: شماره 35