47

یادداشت‌هایی کوتاه درباره‌ی چند قاب سینمایی

یادداشت‌هایی از سپینود ناجیان، آذین محمدزاده، محسن آزرم و کیانا فرهودی.