>> شماره 45

یادداشت‌هایی درباره‌ی چند کارت‌پستال

متن حاضر مجموعه‌ای از مواجهه‌ی نوشتاری با کارت پستال‌های قدیمی است...