42

یادداشتی از محمدمهدی رحیمیان

از اولین روزهای آشنایی من با حسن غفاری و عکس‌هایش در پاییز 1371 و در نیمسال اول آن سال تحصیلی در دانشگاه هنر بیست سال می‌گذرد، غفاری جهان را از دریچه دوربین آنگونه می‌دید که در آن زندگی می‌کرد. او با جهانی مواجه شده بود که پیش از عکاسی با آن آشنا و همنشین بود. مهارت در به‌کارگیری دوربین و رسانه عکس، امکانات بی‌شماری در اختیار او قرار داده بود تا با دنیای آشنای دیروز از این سوی دوربین آشنایی دیگری برقرار کند. ...