40

یادداشتی از شمیم مستقیمی

بعضی چیزها، هرکاریشان هم که بکنی، هرچقدر هم که ازشان حرف بزنی، باز هم از یادت می‌روند و بعد، دوباره در قالب یک شهود، یک الهام، یک معرفت آنی و دور از دست بر می‌گردند. مثل این ایده که: زندگی همیشه ادامه داشته و همیشه ادامه خواهد داشت...