>> شماره 42

یادداشتی از رضا کیانیان

حسن غفاری را در دوران پیش تولید فیلم روبان قرمز دیدم. دعوت شده بود از فیلم عکاسی کند. تا به حال از هیچ فیلمی عکاسی نکرده بود...