36

یادداشتی از بابک احمدی

" افسوس! دگر شدنِ صورتِ یک شهر، تندتر از قلبِ آدم میراست."

بودلر