>> شماره 29

یادبود قربانیان جنگ ویتنام / کتایون یوسفی

هنر جنگ یكی از ژانرهای هنری است كه از آغاز تمدن تاکنون حضوری جدی و همیشگی داشته است. شاهد این مدعا دیوارنگاره‌ها، نقش برجسته‌ها، ستونهای یادمانی، نقاشی‌ها و مجسمه‌هایی است كه در بعضی موارد حتی تنها بازمانده‌های دوره ای خاص از فرهنگ و تمدن هستند. در یك جمله كوتاه به عنوان هنری تعریف می شود كه به واسطه جنگ شكل گرفته و منبع الهامش جنگ باشد و شاید بتوان آنرا از نظر محتوا در چهار قالب كلی پروپاگاندا (شعاری)، اعتراض، یادمان و مستند سازی تصور كرد. از نظر فرم نیز در قرن بیستم به شكلهای متعدد، از نقاشی، مجسمه، معماری، عكس، پوستر و كاریكاتور گرفته تا چیدمانهای نمایشگاهی، مجلات نظامی و اینترنت، ظاهر شده است.