>> شماره 42

یادآور مارکز و قهرمانان زن / یادداشت کوتاهی از کیانا فرهودی

ایستاده بر زمین‌های بایر مکزیک، پیراهن گلدار، کلاهی همچون کلاه استعمارگران اسپانیایی صورتی آرایش‌شده و نقاب‌دار در فضایی باز... همچون قهرمان یکی از کتاب‌های مارکز...