58

گونه‌گونی‌های رمانتیسم در آلمان آغاز قرن / رودیگر سافرانسکی /گلنار نریمانی

جهان روشنفکری و همتای باب‌روزش، نیچه را چند ماهی پس از فروپاشی‌اش کشف کرد. آن پایان جنون‌آمیز، در نگاه به گذشته، به کار نیچه صداقتی تاریک می‌بخشید: در اینجا آشکارا با انسانی طرف هستیم که چنان عمیق به درون راز هستی نفوذ کرده که سلامت عقلش را در این راه از دست داده است. نیچه در بخش مشهوری از دانش شاد آتئیست‌ها را «دیوانه» می‌خواند و حال، خودش دیوانه شده بود. این همان چیزی بود كه تخیلی در پی رمز و راز [در ذهنش] برمی‌انگیخت. این کنجکاوی ماهیتی رمانتیک دارد، زیرا همدلی لرزانی با جهانی خجسته كه به جنون تنه می‌زند همان رمانتیسم ناب است. ...